Skip to content

In het uitsprakenoverzicht vindt u eerdere uitspraken van de Geschillencommissie KPZ. Deze uitspraken zijn zo weergegeven dat ze niet tot personen te herleiden zijn.

Alle uitspraken van de samenwerkende Geschilleninstanties vindt u hier.

23.05 uitspraak

Cliënt woont in een kleinschalige zorginstelling waar zorg wordt geboden op grond van de Wet langdurige zorg via zorg in natura. Tussen zorgaanbieder en verzoekers ontstaat een geschil over de kwaliteit van de geleverde zorg; er is sprake van geen goede invulling van de dagbesteding, geen goede begeleiding, geen adequate behandeling en er was tweemaal sprake van een onzorgvuldig tot stand gekomen schorsing. Gebrekkige zorgverlening wegens het niet voldoende aansluiten bij de zorgvraag van cliënt.

Ga naar uitspraak en samenvatting

23.04 uitspraak

Cliënte woont in een kleinschalige zorginstelling waar zij zorg ontvangt op grond van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) via een persoonsgebonden budget. Tussen zorgaanbieder en verzoekers ontstaat een geschil over de kwaliteit van de geleverde zorg; er is aldus verzoekers sprake van slechte communicatie, onvoldoende begeleiding / handelingsverlegenheid / gebrekkige begeleiding met betrekking tot systematische zorg / beperking in ontwikkelingsperspectief en kwaliteit van leven als gevolg van gebrekkige zorg en onzorgvuldige wijze / abrupte

Ga naar uitspraak en samenvatting

23.07 uitspraak

Verzoeker woont samen met 5 andere cliënten in een kleinschalige zorginstelling, met gemeenschappelijke voorzieningen waar hij zorg in natura ontvangt op grond van de Wlz. Voor het gezamenlijk wonen is een aantal huisregels opgesteld, die door verzoeker zijn ondertekend. Verzoeker ervaart o.a. een gevoel van onveiligheid ten gevolge van het gedrag van medebewoners, onethisch handelen door verweerder en een gebrek aan autonomie. Omdat de huisregels naar het oordeel van de commissie in redelijkheid worden nageleefd

Ga naar uitspraak en samenvatting

23.02 uitspraak

Cliënte houdt pijnklachten over na een behandeling bij een chiropractor. Geen gebrekkige zorgverlening. Informed consent procedure is onzorgvuldig geweest. Geen grondslag voor schadevergoeding wegens ontbreken van causaal verband.

Ga naar uitspraak en samenvatting

22.06 uitspraak

Een zorgdossier moet alle relevante feiten samenhangend met behandeling en voortgang daarvan bevatten. Zorgaanbieder heeft hier onvoldoende invulling aan gegeven. Het niet voldoen daaraan komt voor risico zorgaanbieder. Een zorgaanbieder mag alleen een diagnose stellen indien deze hiervoor gekwalificeerd is. Ten aanzien van de klacht toonde de zorgaanbieder onvoldoende bereidheid om gesprek aan te gaan en tot oplossing te komen.

Ga naar uitspraak en samenvatting
Back To Top