skip to Main Content

Geschil 18.04

Eigenaars zorgaanbieder traden buiten bevoegdheden die zij formeel hadden, waardoor mentor onvoldoende de gelegenheid is gegeven tot beslissingen in de zorg van cliënt.

Samenvatting geschil

Het geschil is ingediend door de mentor (‘verzoekster’) van een cliënt die in een woonvorm woont. De verzoekster vond dat zij de belangen van de cliënt niet goed meer kon behartigen door de manier waarop de eigenaren (‘verweerders’) van de woonvorm met de verzoekster omgingen. Het geschil bestond uit verschillende onderdelen. De commissie heeft alleen de geschilonderdelen ontvankelijk verklaard die te maken hadden met het ten onrechte niet betrekken van de mentor bij (beslissingen in) de zorg voor de cliënt door de verweerders (artikel 21 lid 2 Wkkgz). Verschillende geschilonderdelen daarvan zijn gegrond verklaard.

De verweerders voerden vertrouwelijke gesprekken met de cliënt, zonder hierover binnen de organisatie te rapporteren. De medewerkers in de organisatie werden hierdoor niet goed geïnformeerd. De verweerders namen daarnaast zelf beslissingen in de zorg, die zij beter vonden voor de cliënt. Zij vonden dat de verzoekster de cliënt niet goed bij haar taak als mentor betrok. De verweerders beïnvloedden hun medewerkers in zaken die buiten de grenzen van hun functie lagen. Zij volgden binnen de organisatie een eigen koers, die niet altijd overeenkwam met wat was afgesproken of goed was voor de begeleiding van de cliënt. De verweerders wilden werken vanuit een visie van veiligheid en vertrouwen.

Volgens de commissie moet een visie van veiligheid en vertrouwen de professionaliteit binnen een organisatie echter versterken en niet belemmeren. Verweerders waren met deze visie nog steeds verantwoordelijk om de afspraken tussen de verzoekster en de organisatie na te komen. Verweerders moeten zich aan de grenzen van hun functie in de organisatie houden. De commissie heeft geoordeeld dat de verzoekster niet goed de gelegenheid heeft gehad om beslissingen te nemen over de zorg van de cliënt bij de organisatie. De verzoekster is hierdoor in haar belangen als mentor geschaad.

Back To Top