Skip to content

21.09 Uitspraak

Kern

Verweerster heeft de dagbesteding van verzoekster ten onrechte en op onzorgvuldige wijze beëindigd. Verweerster was onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden en de manier waarop dit moest gebeuren en heeft zich laten leiden door emoties.

Samenvatting

De cliënte heeft dagbesteding ontvangen bij de zorgaanbieder. De zorgverlener is creatief therapeut en eigenaar van de zorgaanbieder, een atelier waar kunstzinnige dagbesteding in groepsvorm wordt aangeboden.

De cliënte vindt dat de zorgverlener haar niet netjes heeft behandeld, dat zij geen duidelijke afspraken met cliënte heeft gemaakt over de prijzen en kosten van de werkstukken en dat zij de dagbesteding ten onrechte heeft beëindigd. De commissie acht de geschilonderdelen grotendeels gegrond.

De communicatie is in eerste instantie goed verlopen en de verhouding tussen partijen was goed. Later reageerde de zorgverlener vanuit emotie  en was zij zich onvoldoende bewust van haar rol en professionaliteit. Ze heeft hiermee in strijd gehandeld met de verantwoordelijkheid die op haar rustte als zorgverlener.

De commissie stelt vast dat de zorgverlener geen duidelijke afspraken heeft gemaakt over prijzen en kosten van de werkstukken. Door het ontbreken van een duidelijke overeenkomst aan het begin van de dagbesteding is onduidelijkheid en onvrede ontstaan bij de cliënte. De zorgverlener was verantwoordelijk  voor het maken van duidelijke afspraken met de cliënte en dat heeft zij niet gedaan.

De commissie heeft geconcludeerd dat de zorgverlener de dagbesteding ten onrechte heeft beëindigd. Er waren geen belangrijke redenen voor de beëindiging en de zorgverlener heeft onzorgvuldig gehandeld bij de opzegging. Zij heeft zich door emoties en haar persoonlijke mening laten leiden en dit voor het belang van de cliënte laten gaan. Zij was zich daarbij niet voldoende bewust van het feit dat sprake was van een zorgverlenersrelatie en dat zij een professionele verantwoordelijkheid had. De zorgverlener was niet voldoende op de hoogte van de voorwaarden voor het beëindigen van de dagbesteding en de manier waarop dit moest gebeuren.

De cliënte is van mening dat zij schade heeft geleden door de beëindiging van de dagbesteding omdat zij geen gebruik meer kon maken van de dagbesteding en bij een ander atelier een cursus moest betalen. Maar de cliënte moest haar schade beperken en had contact moeten  zoeken met de gemeente. Zij heeft dit niet gedaan. Mede hierdoor ziet de commissie geen reden voor toewijzing van de schadevergoeding.

Leerpunten zorgaanbieder

Beëindigen dagbesteding

Zorgaanbieder dient op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor opzegging van de dagbesteding en de wijze waarop die moet plaatsvinden.

Communicatie

De communicatie bij zorgaanbieder dient te worden geëvalueerd. Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van hun rol en verantwoordelijkheid als zorgverlener en zich niet te laten door emoties. Intervisie of een andere wijze van deskundigheidsbevordering zijn van belang voor de ontwikkeling van een professionele standaard.

Het gebruik van een direct en laagdrempelig communicatiemiddel als WhatsApp kan afdoen aan de professionele relatie en onjuiste verwachtingen wekken.

Zorgdossier
De ondersteuning van de cliënt dient zorgvuldig en volledig te worden weergegeven in de rapportage. Met een goede dossiervoering wordt de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd en is er transparantie voor betrokkenen.

 

Back To Top