Skip to content

21.06 Uitspraak

Kern

Zorgaanbieder handelde niet in strijd met de zorgovereenkomst door het inzetten van individuele begeleiding tijdens logeeropvang en door vanaf 2021 één logeerweekend per maand te bieden in plaats van twee. Zorgaanbieder diende over de inzet van individuele begeleiding echter zorgvuldiger te communiceren met verzoeker.

Samenvatting

De verzoeker is de vader van een minderjarige cliënt van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is een organisatie voor beschermd wonen en begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking. De cliënt krijgt vanaf 2015 begeleiding en logeeropvang van zorgaanbieder. De verweerders zijn manager en bestuurder van de zorgaanbieder.
De verzoeker vindt dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de zorgovereenkomst, omdat de zorgaanbieder zonder instemming van de verzoeker individuele begeleiding heeft gegeven tijdens het logeren. Hierdoor werd het budget van de cliënt overschreden en vanaf 2021 stond het zorgkantoor dit niet meer toe. Verzoeker vindt ook dat de zorgaanbieder hem heeft gedwongen akkoord te gaan met een nieuw zorgplan, waarin geen twee maar één weekend logeeropvang per maand mogelijk is.

De commissie is van mening dat de geschilonderdelen grotendeels ongegrond zijn.

De zorgaanbieder geeft toe dat hij individuele begeleiding in de logeerweekenden heeft ingezet. Hij vond dit noodzakelijk omdat de zorgzwaarte van de cliënt was toegenomen, maar de verzoeker bestrijdt dat. De commissie vindt echter dat voldoende is gebleken dat de zorgzwaarte van de cliënt is toegenomen. Volgens de zorgovereenkomst moet de zorgaanbieder logeeropvang bieden, maar de soort begeleiding tijdens de logeeropvang is niet afgesproken in de zorgovereenkomst en zorgplannen. De zorgaanbieder handelde dan ook niet in strijd met wat tussen partijen is overeengekomen door individuele begeleiding tijdens de logeeropvang in te zetten. De zorgaanbieder deed dit vanuit betrokkenheid en om maatwerk te bieden aan de verzoeker en de cliënt. De commissie vindt wel dat de zorgaanbieder het inzetten van de individuele begeleiding, de noodzaak hiervan en de budgetoverschrijding uitdrukkelijk met verzoeker had moeten bespreken. Het feit dat de zorgaanbieder hierover onzorgvuldig gecommuniceerd heeft, zorgde voor onduidelijkheid bij verzoeker en zorgde mogelijk ook voor onjuiste verwachtingen. Dat onderdeel van het geschil acht de commissie gegrond.

De zorgaanbieder moest vanaf 2021 in opdracht van het zorgkantoor het zorgaanbod passend maken binnen het budget. De zorgaanbieder stelde de verzoeker daarom één logeerweekend per maand voor in plaats van twee. De commissie begrijpt dat het halveren van de logeeropvang voor verzoeker en zijn gezin ingrijpend is. Het is echter niet zo dat de zorgaanbieder hiermee in strijd handelde met de zorgovereenkomst, omdat daarin alleen is vastgelegd dat logeeropvang zou worden geboden en niet hoe vaak.

Leerpunten zorgaanbieder

Betrokkenheid

Zorgaanbieder heeft vanuit grote betrokkenheid en het willen leveren van maatwerk te veel meebewogen met cliënt en verzoeker. Dit kan een meerwaarde hebben voor de kwaliteit van dienstverlening van zorgaanbieder. Maar zorgaanbieder moet ervoor waken dat geen verkeerde verwachtingen gewekt worden bij een cliënt of diens vertegenwoordigers. Hij dient hiervoor een goede balans te hanteren tussen professionele distantie en betrokkenheid, waarbij duidelijke grenzen aangegeven worden over de mogelijkheden in het zorgaanbod.

Communicatie

Heldere communicatie speelt hierbij een essentiële rol. Zorgaanbieder dient belangrijke wijzigingen in zorg, redenen daarvoor en gevolgen hiervan voor de financiering te bespreken met cliënten of diens vertegenwoordigers.

 

Back To Top