Skip to content

21.04 Uitspraak

Kern

Zorgaanbieder is tekortgeschoten in het geven van zorgvuldige begeleiding. De begeleiding sloot onvoldoende aan bij de zorgvraag en begeleidingsdoelen werden niet behaald. In de klachtenprocedure beschouwde zorgaanbieder gemachtigde van verzoeker onterecht niet als zijn vertegenwoordiger. De commissie acht zich niet bevoegd ten aanzien van klachten omtrent de woning.

Samenvatting

Cliënt woonde ongeveer vijf jaar bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is een kleinschalige zorgorganisatie voor ambulant wonen en ambulante zorg voor volwassenen met een beperking. Verweerster is directeur van de zorgaanbieder. Cliënt wordt bijgestaan door zijn moeder.
Cliënt vindt dat verweerster hem niet de zorg heeft gegeven die hij nodig had en dat de zorgaanbieder hem niet genoeg hielp aan het einde van de zorg. Cliënt maakt er bezwaar tegen dat verweerster het vervolg van de klachtenprocedure rechtstreeks met hem wilde afhandelen in plaats van met zijn moeder en dat verweerster hem verbood met de vorige directeur van de zorgaanbieder, die ook zijn (half)zus is, om te gaan. Bovendien besprak de zorgaanbieder informatie van cliënt met een andere cliënt. Ook was de huurprijs van de woning bij de zorgaanbieder te hoog en had de woning gebreken.

De commissie is niet bevoegd om het geschil over de huurprijs en de gebreken aan de woning te beoordelen. De commissie vindt dat de andere geschilonderdelen gedeeltelijk gegrond zijn.

De zorgaanbieder heeft cliënt niet genoeg zorgvuldige begeleiding gegeven. De begeleiding sloot niet genoeg aan bij de zorgvraag en was niet voldoende duidelijk. Vaste begeleiders wisselden te vaak, belangrijke onderwerpen werden niet besproken, de begeleiding verliep moeizaam en begeleidingsdoelen werden niet behaald. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de zorgaanbieder dit evalueerde, met cliënt besprak en onderzocht hoe dit verbeterd kon worden.
Omdat de begeleidingsdoelen niet werden behaald en de samenwerking tussen de zorgaanbieder en cliënt niet meer goed was, werd de indicatie van cliënt bij de zorgaanbieder niet verlengd door de gemeente. Het gevolg daarvan was dat ook de huurovereenkomst van cliënt stopte. De commissie is van mening dat de zorgaanbieder cliënt een redelijke periode geboden heeft om de woning te verlaten en voldoende geholpen heeft bij het zoeken naar een andere woning.

De commissie is van mening dat verweerster cliënt niet verbood contact te hebben met de vorige directeur.
Verweerster zag de moeder van cliënt ten onrechte niet als vertegenwoordiger in de klachtenprocedure, terwijl zij een schriftelijke machtiging had. Dit heeft in grote mate bijgedragen aan het feit dat cliënt en zijn moeder zich niet gehoord voelden en heeft mede gezorgd voor het indienen van het geschil.
Cliënt vraagt een schadevergoeding voor de kosten die hij heeft gemaakt voor de verhuizing. De zorgaanbieder heeft niet onjuist gehandeld bij het beëindigen van de zorg en de overgang naar een nieuwe woning. Daarom ziet de commissie geen reden dat zorgaanbieder hiervoor een schadevergoeding moet betalen.

Leerpunten zorgaanbieder

Vertegenwoordiging 
Het schriftelijk (niet alleen mondeling) vastleggen van (wettelijke) vertegenwoordiging van cliënten bij aanvang van de zorg en tussentijdse wijzigingen is van belang om onduidelijkheden te voorkomen.

Bespreking schending regels met zorgverleners

In geval zorgverleners belangrijke regels schenden (zoals in dit geval de geheimhoudingsplicht), dienen zij daarop aangesproken te worden en moeten consequenties hiervan worden besproken. Het is niet voldoende om alleen procedures binnen de organisatie hierop aan te passen

Rapporteren en evalueren
In het zorgdossier dienen evaluaties van de zorg van een cliënt zichtbaar te zijn voor de betreffende zorgverleners en de cliënt. Daarnaast moet in de rapportages vermeld worden hoe de begeleiding daadwerkelijk verloopt, ook de onderdelen die moeizaam gaan.

Zorgvraag
Het zorgaanbod dient nauw aan te sluiten bij de zorgvraag. Onderwerpen die relevant zijn voor de zorg mogen daarin niet genegeerd worden. Tevens is het van belang dat zorgverleners en cliënt evalueren of de zorg voldoende aansluit bij de zorgvraag en of begeleidingsdoelen worden bereikt. Indien dit niet het geval is, moet onderzocht worden hoe dit verbeterd kan worden.

 

 

Back To Top