Skip to content

20.07 Uitspraak

Kern

Moeder van verzoekster leed aan vasculaire dementie en werd thuis verzorgd door verzoekster. De zus van verzoekster was de gewaarborgde hulp van moeder. Tussen verzoekster en haar zus bestond onenigheid over de zorg voor moeder. Moeder is inmiddels overleden.

Tussen moeder en de zorgaanbieder is een zorgovereenkomst gesloten, maar de zorgaanbieder trok zich – in overleg met de zus – voor aanvang van de zorg terug, omdat zij niet voldoende geschikt personeel had om aan de zorgvraag van moeder te kunnen voldoen. Volgens de zorgovereenkomst gold een opzegtermijn waar de zorgaanbieder zich niet aan heeft gehouden. Ook de professionele zorgplicht brengt mee dat de zorgaanbieder een overbruggingsperiode in acht dient te nemen als zij de toegezegde zorg niet kan leveren. Verder is de zorgaanbieder afspraken over communicatie met verzoekster niet nagekomen. De commissie acht zich niet bevoegd met betrekking tot de vraag of de AVG is geschonden en verwijst naar de toepasselijke klachtenregeling van de zorgaanbieder. Door verzoekster gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen.

Samenvatting

De moeder van verzoekster had vasculaire dementie en werd thuis verzorgd door verzoekster. De zus van verzoekster was de gewaarborgde hulp van moeder. Verzoekster en haar zus kregen onenigheid over de zorg voor moeder. Moeder is inmiddels overleden.

Tussen moeder en de zorgaanbieder is een zorgovereenkomst gesloten, maar de zorgaanbieder trok zich – in overleg met de zus – terug voordat de zorg begonnen was. De zorgaanbieder gaf aan dat zij geen medewerkers had  die de juiste zorg aan moeder zouden kunnen verlenen. Daarmee heeft de  zorgaanbieder de zorgovereenkomst feitelijk per direct beëindigd, maar volgens de zorgovereenkomst gold  een opzegtermijn van één maand. Ook zonder die opzegtermijn had de zorgaanbieder als professionele partij een overbruggingsperiode moeten toepassen, waarin de zorgaanbieder  had moeten zorgen voor een andere oplossing.

Het was niet voldoende dat de zorgaanbieder alleen met de gewaarborgde hulp heeft overlegd over het niet houden aan de opzegtermijn en/of over andere oplossingen. De zorgaanbieder had in dit geval ook verzoekster daarbij moeten betrekken. Door dit niet te doen, heeft de zorgaanbieder de met verzoekster gemaakte afspraken over communicatie geschonden.

Het is niet terecht dat de klacht van verzoekster niet in behandeling genomen is. Niet alleen de gewaarborgde hulp kan een klacht indienen, maar ook verzoekster mocht dat doen.Verzoekster is het er niet mee eens dat  de zorgaanbieder haar geen inzage heeft gegeven in de persoonsgegevens en meent dat de gegevens van Veilig Thuis verwerkt zijn zonder dat dat mocht. Deze verwijten zien op het schenden van de AVG. De commissie is niet bevoegd om te oordelen over deze vraag omdat de zorgaanbieder zelf een aparte klachtenregeling heeft over de AVG en het omgaan met persoonsgegevens (‘Protocol rechten uitoefenen betrokkenen’).

Het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen. De kosten van juridische bijstand worden op grond van het Geschillenreglement niet vergoed. Verzoekster heeft niet voldoende bewezen dat zij inkomsten gemist heeft.

Leerpunten zorgaanbieder

  • Zich ervan vergewissen dat kan worden voldaan aan de zorgbehoefte, voordat een zorgovereenkomst wordt gesloten.
  • In het intakeproces geen toezeggingen doen, waarvan intern niet is nagegaan of deze kunnen worden waargemaakt.
  • Duidelijke afspraken maken over wie als (enig) aanspreekpunt namens cliënt zal fungeren, zeker als dit niet cliënt zelf is en/of verschillende personen deze rol zouden kunnen vervullen.
Back To Top