Skip to content

19.01 Uitspraak

Kern

Verzoeker woont in een woning van verweerster, een kleinschalige organisatie die woonbegeleiding biedt voor jongvolwassenen (de woonvoorziening). Het gedrag van verzoeker wordt steeds problematischer; verzoeker overtreedt regels van de woonvoorziening en houdt zich niet aan afspraken met de begeleiding. Na enkele waarschuwingen beëindigt de woonvoorziening de zorg.

De woonvoorziening heeft niet tijdig onderkend dat zij verzoeker niet de vereiste begeleiding kon bieden en heeft geen passende maatregelen getroffen. Gebrekkige communicatie. Geen redelijke termijn gegund bij beëindiging zorg.

Samenvatting

Verweerster is een kleinschalige organisatie die woonbegeleiding biedt voor jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid (de woonvoorziening). Verzoeker heeft een tijd in een woning van de woonvoorziening gewoond. Na verloop van tijd is het gedrag van verzoeker steeds problematischer geworden. Verzoeker overtrad de regels van de woonvoorziening en hield zich niet aan afspraken met de begeleiding. Na enkele waarschuwingen heeft de woonvoorziening de zorg beëindigd. Verzoeker vindt dat de begeleiding, de communicatie en de beëindiging van de zorg niet goed zijn geweest. Deze geschilonderdelen heeft de commissie gegrond verklaard.

De woonvoorziening kon verzoeker niet de begeleiding en zorg bieden waar verzoeker die verzoeker nodig had.  De woonvoorziening had dit eerder moeten onderkennen en zij had de zorgplicht om passende maatregelen te treffen.

De communicatie van de woonvoorziening over de organisatie en de inhoud van de zorg is niet goed geweest. De woonvoorziening heeft zich niet gehouden aan daarover gemaakte afspraken.

De woonvoorziening heeft verzoeker onvoldoende begeleiding gegeven in het omgaan met financiën.

De woonvoorziening heeft de zorg beëindigd zonder verzoeker voldoende tijd te geven om een nieuwe zorgaanbieder te vinden.

Het is niet mogelijk vast te stellen dat de verslechterde situatie en depressie bij verzoeker het gevolg zijn van gebrekkige zorg van de woonvoorziening. Dit geschilonderdeel is daarom ongegrond.

De commissie wijst de vorderingen tot schadevergoeding van de verzoeker af. Het causaal verband tussen de gestelde schade en de verwijtbare gedragingen van de woonvoorziening is niet voldoende aangetoond.

Leerpunten zorgaanbieder

  • De zorgbehoefte monitoren en maatregelen treffen als de verleende zorg niet (langer) aan zorgbehoefte voldoet.
  • Bij beëindiging van de zorg cliënt voldoende tijd geven om een nieuwe zorgaanbieder te vinden.
Back To Top