skip to Main Content

19.01 Uitspraak

Juridische samenvatting geschil 19.01

Verweerster is een kleinschalige organisatie die woonbegeleiding biedt voor jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid. Verzoeker heeft een tijd in een woning van verweerster gewoond. Verzoeker stelt (onder meer) dat de begeleiding, de communicatie en de beëindiging van de zorg door verweerster gebrekkig zijn geweest. De commissie acht de daarop betrekking hebbende geschilonderdelen (grotendeels) gegrond.

Gebleken is dat verweerster verzoeker niet de (mate van) begeleiding en zorg kon bieden waar verzoeker behoefte aan had. Verweerster had dit in een eerder stadium moeten onderkennen en in het kader van de op haar rustende zorgplicht passende maatregelen moeten treffen. Dit houdt in dat zij aan verzoeker had moeten communiceren dat zij verzoeker niet de begeleiding en zorg kon bieden die hij nodig had. Daarnaast rustte op verweerster de zorgplicht om zich in te spannen om andere passende zorg voor verzoeker te vinden of verzoeker daarin te begeleiden.

De communicatie over zowel de organisatie als de inhoud van de zorg is gebrekkig geweest. Verweerster heeft zich niet gehouden aan daarover gemaakte afspraken.

Verweerster heeft verzoeker onvoldoende begeleiding gegeven in het omgaan met financiën.

Verweerster heeft de zorg op onzorgvuldige wijze beëindigd door verzoeker geen redelijke termijn te gunnen om een nieuwe zorgaanbieder te vinden.

Het is niet mogelijk vast te stellen dat de verslechterde situatie en depressie bij verzoeker het gevolg zijn van gebrekkige zorg van verweerster. Het daarop betrekking hebbende geschilonderdeel is dan ook ongegrond verklaard.

De gestelde materiële schade (ontstane schulden en kosten van vervanging van vies wasgoed) komt niet voor vergoeding in aanmerking wegens het ontbreken van causaal verband tussen de schade en enig verwijtbaar handelen van verweerster.

Lekensamenvatting geschil 19.01

Verweerster is een kleinschalige organisatie die woonbegeleiding biedt voor jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid. Verzoeker heeft een tijd in een woning van verweerster gewoond. Verzoeker vindt dat de begeleiding, de communicatie en de beëindiging van de zorg door verweerster niet goed zijn geweest. Deze geschilonderdelen heeft de commissie gegrond verklaard.

Verweerster kon verzoeker niet de begeleiding en zorg bieden die verzoeker nodig had. Verweerster had dit eerder moeten onderkennen en zij had de zorgplicht om passende maatregelen te treffen.

De communicatie van verweerster over de organisatie en de inhoud van de zorg is niet goed geweest. Verweerster heeft zich niet gehouden aan daarover gemaakte afspraken.

Verweerster heeft verzoeker onvoldoende begeleiding gegeven in het omgaan met financiën.

Verweerster heeft de zorg beëindigd zonder verzoeker voldoende tijd te geven om een nieuwe zorgaanbieder te vinden.

Het is niet mogelijk vast te stellen dat de verslechterde situatie en depressie bij verzoeker het gevolg zijn van gebrekkige zorg van verweerster. Dit geschilonderdeel is daarom ongegrond.

De commissie wijst de vorderingen tot schadevergoeding van de verzoeker af. Het causaal verband tussen de gestelde schade en de gedragingen van verweerster is niet voldoende aangetoond.

Back To Top