Skip to content

18.04 Uitspraak

Kern

Het geschil is ingediend door mentor van cliënt en richt zich op de omgang van eigenaren van de woonvorm met mentor waardoor de belangen van cliënt in het geding waren. Eigenaren traden buiten de bevoegdheden die zij formeel hadden, waardoor mentor onvoldoende de gelegenheid is gegeven tot beslissingen in de zorg van cliënt.

Samenvatting

Het geschil is ingediend door de mentor (verzoekster) van een cliënt die in een woonvorm woont. De mentor vond dat zij de belangen van de cliënt niet goed meer kon behartigen door de manier waarop de eigenaren (verweerders) van de woonvorm met de mentor omgingen. Het geschil bestond uit verschillende onderdelen. De commissie heeft alleen de geschilonderdelen ontvankelijk verklaard die te maken hadden met het ten onrechte niet betrekken van de mentor bij (beslissingen in) de zorg voor de cliënt door de eigenaren (artikel 21 lid 2 Wkkgz). Verschillende geschilonderdelen daarvan zijn gegrond verklaard.
De eigenaren voerden vertrouwelijke gesprekken met de cliënt, zonder hierover binnen de organisatie te rapporteren. De medewerkers in de organisatie werden hierdoor niet goed geïnformeerd. De eigenaren namen daarnaast zelf beslissingen in de zorg, die zij beter vonden voor de cliënt. Zij vonden dat de mentor de cliënt niet goed bij haar taak als mentor betrok. De eigenaren beïnvloedden hun medewerkers in zaken die buiten de grenzen van hun functie lagen. Zij volgden binnen de organisatie een eigen koers, die niet altijd overeenkwam met wat was afgesproken of goed was voor de begeleiding van de cliënt. De eigenaren wilden werken vanuit een visie van veiligheid en vertrouwen.
Volgens de commissie moet een visie van veiligheid en vertrouwen de professionaliteit binnen een organisatie echter versterken en niet belemmeren. De eigenaren waren met deze visie nog steeds verantwoordelijk om de afspraken tussen de mentor en de organisatie na te komen. De eigenaren moeten zich aan de grenzen van hun functie in de organisatie houden. De commissie heeft geoordeeld dat de mentor niet goed de gelegenheid heeft gehad om beslissingen te nemen over de zorg van de cliënt bij de organisatie. De mentor is hierdoor in haar belangen als mentor geschaad.

Leerpunten zorgaanbieder

  • Vaststellen van duidelijke functieomschrijvingen, waarin bevoegdheden en grenzen zijn vermeld.
  • Monitoren dat functieomschrijvingen worden nageleefd en niemand (inclusief de eigenaren van de zorginstelling) een uitzonderingspositie inneemt.
  • Rapporteren van (een-op-een)gesprekken met cliënten.
  • Onthouden door eigenaren van het beïnvloeden van de medewerkers waar het zorginhoudelijke zaken betreft en aangelegenheden die buiten hun bevoegdheden liggen.
  • In conflicten het belang van cliënt laten prevaleren boven het behalen van eigen gelijk.
Back To Top