skip to Main Content

18.03 Tussenuitspraak

Juridische samenvatting tussenuitspraak geschil 18.03

De commissie is van oordeel dat van een cliënt niet kan worden verlangd dat hij een klacht indient bij de zorgaanbieder, als cliënt zich daartoe niet in staat acht vanwege een ernstige vertrouwensbreuk met die zorgaanbieder. Cliënt moet dan de mogelijkheid hebben zich met zijn klacht rechtstreeks tot de geschillencommissie te wenden. Als die mogelijkheid aan cliënt wordt ontzegd, dan wordt hem daarmee ook de mogelijkheid ontnomen om de kwaliteit van de zorg te toetsen en waar mogelijk te verbeteren. Dat zou niet stroken met het doel en de ratio van de Wkkgz. De commissie honoreert het beroep op artikel 21 lid 1 sub c Wkkgz en verklaart verzoeker ontvankelijk in het geschil, voor zover de geschilonderdelen betrekking hebben op verzoeker.

Lekensamenvatting tussenuitspraak geschil 18.03

De commissie kan een geschil pas in behandeling nemen als de cliënt zijn klacht eerst heeft voorgelegd aan de zorgaanbieder. Op deze hoofdregel zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Een dergelijke uitzondering doet zich in dit geval voor. Er is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk tussen de cliënt en de zorgaanbieder. De cliënt moet zich dan met zijn klacht rechtstreeks tot de geschillencommissie kunnen wenden.

Back To Top