skip to Main Content

18.03 Einduitspraak

Juridische samenvatting einduitspraak 18.03

Verweerster had de volwassen zoon van verzoeker in begeleiding en nam vervolgens ook verzoeker in begeleiding. Volgens verzoeker is sprake van een vertrouwensbreuk en belangenverstrengeling, omdat verweerster de door verzoeker tijdens zijn begeleiding verstrekte informatie zou hebben gebruikt in de begeleiding van de zoon. De commissie verklaart het geschil gedeeltelijk gegrond. Van verweerster mag worden verwacht dat zij een gedegen en volledig zorgdossier bijhoudt, waarin relevante zaken en afspraken over (de voortgang van) de begeleiding worden gerapporteerd. Verweerster heeft niet aan de professionele standaard ter zake voldaan, nu in het zorgdossier inhoudelijke rapportages ontbreken. Uit het zorgdossier (of andere zaken) blijkt niet dat verweerster een zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt of, en zo ja onder welke voorwaarden, in de gegeven omstandigheden gelijktijdige begeleiding van verzoeker en de zoon mogelijk en wenselijk was. Dit is mede van belang gelet op de verenigbaarheid van de hulpvragen en de door verweerster te betrachten vertrouwelijkheid. Verweerster was verder gehouden om de voortgang en de verenigbaarheid van de gelijktijdige begeleiding te bewaken en indien nodig maatregelen te treffen. De commissie stelt vast dat verweerster dit onvoldoende heeft gedaan. Dat heeft verweerster onvoldoende gedaan. De vorderingen tot vergoeding van materiële en immateriële schade worden afgewezen, omdat de schade en het causaal verband niet vast zijn komen te staan.

Lekensamenvatting einduitspraak 18.03

De zorgaanbieder (‘verweerster’) had de zoon van de verzoeker in begeleiding. Vervolgens nam zij ook de verzoeker in begeleiding. Volgens de verzoeker is sprake van een vertrouwensbreuk en belangenverstrengeling. De verzoeker stelt dat de verweerster de informatie die hij aan haar heeft gegeven, heeft gebruikt in de begeleiding van de zoon.

De commissie oordeelt dat het geschil op onderdelen gegrond is.  De verweerster heeft niet zorgvuldig afgewogen of zij de verzoeker en de zoon tegelijk kon behandelen. Ook heeft zij de voortgang en de verenigbaarheid van de gelijktijdige behandeling van de verzoeker en de zoon onvoldoende bewaakt. Verweerster heeft geen gedegen en inhoudelijk zorgdossier bijgehouden. Dat  mag van haar als professionele zorgaanbieder wel worden verwacht.

De commissie wijst de vorderingen tot schadevergoeding van de verzoeker af. De schade en/of het causaal verband tussen de schade en de klachtwaardige gedragingen van de verweerster zijn niet voldoende aangetoond.

Back To Top