skip to Main Content

18.03 Einduitspraak

Geen zorgvuldige belangenafweging en procesbewaking door verweerster bij gelijktijdige begeleiding van verzoeker en de volwassen zoon van verzoeker.

Samenvatting geschil

De zorgaanbieder (‘verweerster’) had de zoon van de verzoeker in begeleiding. Vervolgens nam zij ook de verzoeker in begeleiding. Volgens de verzoeker is sprake van een vertrouwensbreuk en belangenverstrengeling. De verzoeker stelt dat de verweerster de informatie die hij aan haar heeft gegeven, heeft gebruikt in de begeleiding van de zoon.

De commissie oordeelt dat het geschil op onderdelen gegrond is. De verweerster heeft niet zorgvuldig afgewogen of zij de verzoeker en de zoon tegelijk kon behandelen. Ook heeft zij de voortgang en de verenigbaarheid van de gelijktijdige behandeling van de verzoeker en de zoon onvoldoende bewaakt. Verweerster heeft geen gedegen en inhoudelijk zorgdossier bijgehouden. Dat mag van haar als professionele zorgaanbieder wel worden verwacht.

De commissie wijst de vorderingen tot schadevergoeding van de verzoeker af. De schade en/of het causaal verband tussen de schade en de klachtwaardige gedragingen van de verweerster zijn niet voldoende aangetoond.

Back To Top