skip to Main Content

Geschillencommissie KPZ neemt alleen geschillen in behandeling over zorgaanbieders die de klachtenregeling hebben ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder? De beste manier om een optimale oplossing te vinden is om de klacht bespreekbaar te maken met uw zorgaanbieder. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens de Wkkgz mag u de ondersteuning inroepen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als uw zorgaanbieder de klachtenregeling heeft ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg kunnen zij u daarin ondersteunen.

Een zorgaanbieder is wettelijk verplicht om binnen uiterlijk 10 weken na het indienen van een klacht een oordeel over de klacht te geven en/of een oplossing te bieden.

Indien deze interne klachtbehandeling niet tot een oplossing van uw klacht heeft geleid, dan kunt u de klacht als een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie KPZ en verzoeken om een bindend advies. Een bindend advies houdt in dat beide partijen aan het geschil gebonden zijn en zich daaraan moeten houden. Met het bindend advies komt er een einde aan het geschil.

U kunt uw geschil in de volgende gevallen aan de Geschillencommissie voorleggen:

 • de zorgaanbieder heeft geen klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (zie hoofdstuk 3 van de Wkkgz);
 • uw klacht is door de zorgaanbieder niet naar tevredenheid of niet tijdig opgelost;
 • van u kan in redelijkheid niet worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden uw klacht over een betreffende gedraging van de zorgaanbieder bij de zorgaanbieder indient.

Indienen van een geschil

Download het geschillenreglement van Stichting Geschilleninstantie KPZ voor de volledige procedure en regels.

 1. U kunt een geschil met een zorgaanbieder schriftelijk indienen. Download het formulier.
 2. De Geschillencommissie beoordeelt of het geschil ontvankelijk is.
 3. De kosten voor de indiener van het geschil bedragen €125.- (griffiegeld). Als de verzoeker (indiener van het geschil) in de uitspraak geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, dient de zorgaanbieder het griffiegeld aan de verzoeker terug te betalen.
 4. Als het geschil voldoet aan de vereisten om het in behandeling te nemen, dan wordt dit door de ambtelijk secretaris aan de verzoeker en de zorgaanbieder bericht.
 5. De verweerder (de zorgaanbieder) wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het geschil.
 6. Ingestuurde stukken van verzoeker en verweerder worden over en weer schriftelijk naar partijen verzonden.
 7. In de meeste gevallen zal de Geschillencommissie een hoorzitting houden. Hierbij zijn (de vertegenwoordigers van) partijen, de zittingscommissie en de ambtelijk secretaris aanwezig. Partijen worden in beginsel in elkaars aanwezigheid gehoord.
 8. Een geschil kan tussentijds worden stopgezet als de verzoeker daarom schriftelijk verzoekt. Het griffiegeld wordt dan niet terugbetaald.
 9. De Geschillencommissie doet binnen uiterlijk zes maanden na het in behandeling nemen van het geschil een definitieve uitspraak over het geschil door het uitbrengen van een bindend advies. De Geschillencommissie verstuurt de uitspraak schriftelijk aan de partijen.
 10. De geschillenprocedure eindigt met de uitspraak. Tegen het bindend advies staat geen hoger beroep open.

Toekenning schadevergoeding

De Geschillencommissie is bevoegd om, op verzoek van de verzoeker, de verweerder te veroordelen tot een vergoeding van geleden schade tot €25.000,-.

De verzoeker dient het verzoek tot een schadevergoeding gelijktijdig met het voorleggen van het geschil in te dienen bij de Geschillencommissie. Dit verzoek wordt beoordeeld op basis van het Nederlands aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

De verzoeker dient aan te tonen en te onderbouwen dat de schade is geleden.

Wie kan een geschil indienen:

 • De cliënt
 • Nabestaande van een overleden cliënt
 • Vertegenwoordiger van een cliënt, vult u ook het machtigingsformulier in
 • Een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als een vertegenwoordiger is beschouwd;
 • Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, op voorwaarde dat er een belang in het geding is dat zij volgens haar statuten behartigt.

De formulieren:

 

U kunt het ingevulde formulier per e-mail verzenden aan: secretariaat@geschillencommissiekpz.nl

Of per post aan:
Geschillencommissie KPZ
Postbus 222
1600 AE Enkhuizen

Back To Top