Skip to content

Wanneer kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie KPZ?

 • Als uw zorgaanbieder uw klacht niet naar tevredenheid of niet binnen 6 of 10 weken heeft opgelost;
 • Als uw zorgaanbieder niet heeft voldaan aan de klachtenregeling zoals verplicht is volgens de Wkkgz;
 • Als er omstandigheden zijn waardoor u uw klacht niet bij uw zorgaanbieder kunt indienen.

De commissie

De commissie die het geschil behandelt, is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en twee commissieleden. Deze personen hebben een juridische achtergrond, een achtergrond als zorgverlener of als patiëntvertegenwoordiger.
De commissie leest alle informatie, luistert naar de partijen tijdens een hoorzitting en geeft dan een bindend advies. Een bindend advies houdt in dat u en uw zorgaanbieder zich allebei aan de uitspraak moeten houden. Met het bindend advies komt er ook een einde aan het geschil. Het is belangrijk om te weten dat er na de uitspraak in principe geen hoger beroep meer mogelijk is, dat wil zeggen dat u niet meer naar de rechter kunt.

Hoe gaat het indienen van het geschil en hoe verloopt de procedure?

De volledige procedure en alle regels van de Geschillencommissie KPZ kunt u hier downloaden. Samengevat komt het neer op de volgende stappen:

 1. U kunt uw geschil met een zorgaanbieder hier schriftelijk of elektronisch indienen. U bent dan de “verzoeker” en degene over wie het geschil gaat, is de “verweerder”. U verzoekt om een bindend advies van de commissie over uw geschil met de zorgaanbieder en de zorgaanbieder kan zich verweren.
 2. Een medewerker van de commissie (de ambtelijk secretaris) bekijkt of alle noodzakelijke informatie er is en of u het griffiegeld van 90 euro betaald heeft. U krijgt bericht als u nog iets moet toevoegen of nog moet betalen.
 3. Als alle informatie er is, beoordeelt de commissie of zij uw geschil in behandeling kan nemen. Er wordt dan gekeken of uw geschil voldoet aan de eisen die in de wet en het geschillenreglement staan.
 4. Als het geschil aan alle eisen voldoet, neemt de commissie het geschil in behandeling. U en de zorgaanbieder krijgen hierover schriftelijk bericht van de ambtelijk secretaris.
 5. De zorgaanbieder heeft daarna drie weken de tijd om schriftelijk te reageren op het geschil.
 6. U en de zorgaanbieder worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan iedereen vertellen wat er precies is gebeurd en de commissie kan vragen stellen. De ambtelijk secretaris is hierbij ook aanwezig om een verslag te maken.
 7. U kunt ook een getuige of deskundige meenemen naar de hoorzitting en dat kan de zorgaanbieder ook doen. Hiervoor moet u een week voor de hoorzitting schriftelijk toestemming vragen bij de ambtelijk secretaris.
 8. U en de zorgaanbieder kunnen ook tot een week voor de hoorzitting nog meer schriftelijke informatie opsturen. Alle informatie wordt ook naar de andere partij gestuurd. Een week voor de hoorzitting moet alles zijn ontvangen, anders kan het niet meer meegenomen worden in de beoordeling door de commissie.
 9. Soms vraagt de commissie na de hoorzitting nog extra informatie aan u en/of de zorgaanbieder.
 10. Op basis van alle ontvangen informatie komt de commissie tot een uitspraak: het bindend advies. Dit wordt uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen schriftelijk naar u en de zorgaanbieder gestuurd.
 11. Als het bindend advies is verstuurd, eindigt het contact met de commissie. Het geschil is dan afgehandeld. U en de zorgaanbieder moeten zich aan het bindend advies houden. Het is belangrijk om te weten dat u dan in principe niet meer voor dit geschil naar de rechter kunt.

Wilt u stoppen voordat de uitspraak er is?

U kunt altijd stoppen door dit schriftelijk aan te geven bij de ambtelijk secretaris. Het griffiegeld wordt dan niet terugbetaald.

Een schadevergoeding vragen?

De commissie kan, op uw verzoek, de zorgaanbieder veroordelen tot een schadevergoeding tot €25.000,-.

U moet een verzoek tot schadevergoeding melden op het moment dat u het geschil indient bij de commissie. Dit verzoek wordt dan beoordeeld op basis van het Nederlands aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. U moet wel precies beschrijven welke schade u heeft geleden en waardoor dat is gekomen.

Wie kan een geschil indienen?

 • Een cliënt of patiënt;
 • Een nabestaande van een overleden cliënt of patiënt;
 • Een vertegenwoordiger van een cliënt of patiënt (machtigingsformulier);
 • Een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als een vertegenwoordiger van een cliënt of patiënt is beschouwd;
 • Een belangenbehartigende stichting of vereniging die daar volgens de wet toe bevoegd is, op voorwaarde dat er een belang in het geding is dat zij volgens haar statuten behartigt.

Griffiegeld betalen

Als u een geschil indient, moet u € 90,- aan griffiegeld betalen. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL08INGB0004920880 t.n.v. Geschillencommissie KPZ onder vermelding van ‘Griffiegeld’.

U moet direct bij het indienen van uw geschil het griffiegeld betalen, anders wordt uw geschil nog niet in behandeling genomen.

Wanneer u bij de uitspraak geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld door de commissie, zal de zorgaanbieder dit bedrag aan u terugbetalen. Wanneer u niet in het gelijk wordt gesteld, wordt dit bedrag niet terugbetaald.

Als u het griffiegeld niet kunt betalen, kunt u de commissie schriftelijk om vrijstelling vragen. U moet dan goed uitleggen waarom u dit niet kunt betalen.

De documenten

U kunt het ingevulde formulier per e-mail verzenden aan: secretariaat@geschillencommissiekpz.nl

Of per post aan:
Geschillencommissie KPZ
Postbus 222
1600 AE Enkhuizen

Back To Top