Skip to content

Organisatie zorg

 • Vaststellen van duidelijke functieomschrijvingen, waarin bevoegdheden en grenzen zijn vermeld. Zie: 18.04.
 • Monitoren dat functieomschrijvingen worden nageleefd en niemand (inclusief de eigenaren van de zorginstelling) een uitzonderingspositie inneemt. Zie: 18.04.
 • Vooraf vaststellen van objectieve maatstaven voor toeleiding van een cliënt naar een begeleider. Zie: 18.03.
 • In het werken met vrijwilligers is het voor de zorgaanbieder van belang om de rol van deskundigheid van een vrijwilliger af te bakenen toe te lichten. Zorgaanbieder houdt de regie. Zie: 21.07

Aanvang zorg/intake

 • Aan het begin van het hulpverleningstraject expliciet informeren of sprake is van wettelijke vertegenwoordiging. Zie: 20.01.
 • Vooraf vaststellen van objectieve maatstaven voor toeleiding van een cliënt naar een begeleider. Zie: 18.03. 
 • Zorgaanbieder dient voldoende kritisch te zijn in hun beoordeling of de zorgvraag aansluit bij de zorg die geboden kan worden. Het intakebeleid moet worden geëvalueerd en verbeterd. Zie: 22.01

Zorgverlening

 • De zorgbehoefte monitoren en maatregelen treffen als de verleende zorg niet (langer) aan zorgbehoefte voldoet. Zie: 19.01.
 • (De voortgang van) de begeleiding tijdig en regelmatig toetsen en evalueren. Zie: 18.03. 
 • Bij een veranderde zorgbehoefte van cliënt dient de zorgaanbieder maatregelen te treffen om passende zorg te leveren, ook als dit betekend dat de zorg moet worden uitbesteed. Zie: 21.08 

Zorgdossier/rapportages

 • Bijhouden van volledige zorgdossiers, inclusief rapportages van intake-, begeleidings- en evaluatiegesprekken. Zie: 18.03, 21.07
 • Rapporteren van (een-op-een)gesprekken met cliënten. Zie: 18.04. 
 • De ondersteuning van de cliënt dient zorgvuldig en volledig te worden weergegeven in de rapportage. Zie: 21.09
 • Voor aanvang van de begeleiding dient een concreet geformuleerd zorgplan opgesteld te worden, dat door cliënt en zorgaanbieder ondertekend wordt. Zie 22.01

Begeleiding en rapporteren op doelen

 • Begeleiders dienen cliënten gestructureerd en doelgericht te begeleiden en dit zorgvuldig en volledig weer te geven in de rapportage, gericht op de doelen uit het zorgplan. Zie: 22.01

Beëindiging zorg

 • Bij beëindiging van de zorg cliënt voldoende tijd geven om een nieuwe zorgaanbieder te vinden. Zie: 19.01.
 • Bij beëindiging van dagbesteding dient de zorgaanbieder op de hoogte te zijn van de voorwaarden van opzegging en de wijze waarop dat moet plaatsvinden. Zie: 21.09

Communicatie

 • Communiceren over communicatie: afspraken over communicatie niet eenzijdig en zonder overleg wijzigen. Zie: 20.04.
 • Zorgvuldig en duidelijk communiceren. Zie: 20.02.20.08
 • Professionele communicatieve vaardigheden zodanig gebruiken dat zij aansluiten bij cliënt, zodat cliënt begrijpt wat er gezegd en bedoeld wordt. Zie: 20.01
 • Voldoende inlevingsvermogen tonen. Zie: 20.02, 20.01.
 • De communicatie dient te worden geëvalueerd. Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van hun rol en verantwoordelijkheid als zorgverlener en zich niet te laten door emoties. Intervisie of een andere wijze van deskundigheidsbevordering zijn van belang voor de ontwikkeling van een professionele standaard. Zie 21.09

Klachten- en geschillenregeling

 • Indien een zelfstandig zorgverlener zich verbindt aan een zorgaanbieder rust op hem de verplichting zich ervan te vergewissen dat de zorgaanbieder een heldere klachtenregeling heeft en dat het voor cliënten duidelijk is waar zij met een klacht terecht kunnen. Zie: 19.03

Verwerken persoonsgegevens

 • Een zorgvuldige procedure voor het vragen van toestemming rondom het verwerken van persoonsgegevens. Zie: 20.08

Naleving coronamaatregelen

 • De door de zorgaanbieder te treffen coronamaatregelen dienen zich niet alleen te richten op medewerkers en cliënten, maar ook op bezoekers. Hetzelfde geldt voor het toezicht op naleving van die coronamaatregelen. Zie: 21.08

Huisregels

 • De huisregels van zorgaanbieder en de informatie op de website doen een ander beleid omtrent middelengebruik voorkomen dan waar in de praktijk sprake van is. Om onduidelijkheid tegen te gaan moet dit worden aangepast. Zie: 22.01

Professionaliteit/overig

 • Zakelijk omgaan met kritiek en problemen. Kritiek niet persoonlijk opvatten, maar zien als feedback die kan worden gebruikt om eigen zorgdienstverlening te ontwikkelen en te verbeteren. Zie: 20.04.
 • Openstaan voor de (professionele) mening van anderen, zoals andere medewerkers van zorgaanbieder. Zie: 20.01.
 • Onthouden van eigenaren van het beïnvloeden van de medewerkers waar het zorginhoudelijke zaken betreft en aangelegenheden die buiten hun bevoegdheden liggen. Zie: 18.04.
 • In conflicten het belang van cliënt laten prevaleren boven het behalen van eigen gelijk. Zie: 18.04.
 • Conform professionele afstand een voldoende zakelijke houding tonen aan patiënten en een betrokken houding zodanig uitdragen dat dit geen onjuiste verwachtingen kan creëren bij patiënten. Zie: 19.03
 • Zorgaanbieder neemt geen bekenden meer in behandeling om betrokkenheid en privé verhoudingen de professionele houding niet te laten beïnvloeden. Zie: 21.07
Back To Top