skip to Main Content

U bent ontevreden over de zorg die door een zorgaanbieder is geboden en u heeft daarover een klacht.

De meest doeltreffende manier om uw klacht op te lossen is door met uw zorgaanbieder in gesprek te gaan. Dan kunt u samen uw verwachtingen en afspraken afstemmen.

Soms is een klacht of een klachtenoplossing complexer. U kunt de klacht dan indienen bij Klachtenportaal Zorg en vragen om gratis ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit is de eerste fase van de klachtenbehandeling. Zij zullen dan de correspondentie voor u overnemen (verzenden en ontvangen van brieven en e-mails) en zij begeleiden u bij de gesprekken met de zorgaanbieder. Dit gaat uiteraard allemaal in overleg met u.

Binnen zes weken zal de zorgaanbieder u een mededeling/oordeel over de klacht sturen. Hierin staat bijvoorbeeld wat hij/zij van de klacht vindt, wat er is ondernomen om de klacht  op te lossen en wat er in de toekomst gedaan zal worden om eenzelfde klacht te voorkomen. De periode van zes weken mag eenmaal worden verlengd met vier weken. Wanneer er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld bij een mediationtraject, dan kan de procedure met goedkeuring van beide partijen verlengd worden.

Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Uw zorgaanbieder heeft de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg en is daarom aangesloten bij de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Geschillencommissie KPZ. Lees in het Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ de details omtrent het indienen van een geschil of ga naar de pagina Procedure of Geschil indienen.

Nadat u een geschil heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging van de ambtelijk secretaris van de Geschillencommissie. Mogelijk heeft deze nog vragen of is het voor de beoordeling van het geschil noodzakelijk dat aanvullende documenten worden opgevraagd . Hierna wordt het geschil in principe in behandeling genomen.

De Geschillencommissie zal de zorgaanbieder om een verweer en zo nodig om relevante informatie vragen. In de meeste geschillen zal de Geschillencommissie u en de zorgaanbieder uitnodigen voor een hoorzitting. In deze hoorzitting kunnen u en de zorgaanbieder een nadere toelichting op het geschil geven en op elkaars standpunten reageren.

Na de hoorzitting zal de Geschillencommissie een bindend advies uitbrengen. Een bindend advies houdt in dat beide partijen aan het advies gebonden zijn en zich daaraan moeten houden. Tegen het bindend advies staat geen hoger beroep open. In beginsel heeft u dan niet meer de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Back To Top