Skip to content

U heeft een klacht

U bent ontevreden over de zorg die door een zorgaanbieder is of wordt geboden en u heeft daarover een klacht.

De meest doeltreffende manier om uw klacht op te lossen is door er met uw zorgaanbieder over te praten. Wat had u verwacht, wat ging er mis en hoe kan het opgelost worden?

Soms lukt het echter niet om er samen uit te komen.

Klachtenfunctionaris

Uw zorgaanbieder is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ). Dit betekent dat u uw klacht kunt indienen bij Klachtenportaal Zorg en kunt vragen om gratis ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit is de eerste fase van de klachtenbehandeling. In overleg met u neemt de klachtenfunctionaris de correspondentie van u over (het verzenden en ontvangen van brieven en e-mails) en begeleidt u bij de gesprekken met de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder moet u binnen zes weken een mededeling/oordeel over uw klacht sturen. Hierin staat bijvoorbeeld wat de zorgaanbieder van de klacht vindt, wat er is ondernomen om de klacht op te lossen en wat er gedaan zal worden om eenzelfde klacht te voorkomen. De periode van zes weken mag eenmaal worden verlengd met vier weken. Als er nog meer tijd nodig is, bijvoorbeeld bij een mediationtraject, dan kan de procedure met goedkeuring van beide partijen verder verlengd worden.

Geschillencommissie

Bent u nog niet tevreden met de oplossing? Dan treedt de tweede fase in werking en kunt u de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie KPZ. Deze geschillencommissie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees in het Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ meer informatie over het indienen van een geschil of ga naar de pagina Geschil indienen.

Nadat u een geschil heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging van de ambtelijk secretaris van de commissie. Soms vraagt de ambtelijk secretaris nog aanvullende documenten aan u. Hierna wordt het geschil in principe in behandeling genomen.

De commissie vraagt de zorgaanbieder om een schriftelijke reactie en als het nodig is om aanvullende informatie. In de meeste gevallen zal de commissie u en de zorgaanbieder uitnodigen voor een hoorzitting. In deze hoorzitting kunnen u en de zorgaanbieder een nadere toelichting geven en reageren op elkaars standpunten. De commissie zal u en de zorgaanbieder ook vragen stellen.

Bindend advies

Na de hoorzitting zal de commissie een bindend advies uitbrengen. Een bindend advies betekent dat beide partijen aan het advies gebonden zijn en zich daaraan moeten houden. Tegen het bindend advies is geen hoger beroep mogelijk, wat inhoudt dat u het geschil in principe niet meer voor kunt leggen aan de rechter. Uiterlijk binnen zes maanden nadat het geschil is ingediend wordt de uitspraak gedaan.

Back To Top